جزئیات دیدار رئیس فدراسیون گلف با وزیر امور خارجه

Home / جزئیات دیدار رئیس فدراسیون گلف با وزیر امور خارجه

جزئیات دیدار رئیس فدراسیون گلف با وزیر امور خارجه
رئیس فدراسیون گلف با وزیر امور خارجه دیدار و در مورد برگزاری نخستین دوره رقابت‌های گلف جام دیپلمات‌ها به‌منظور ایجاد روابط مؤثر تبادل‌نظر کرد.

جزئیات دیدار رئیس فدراسیون گلف با وزیر امور خارجه

رئیس فدراسیون گلف با وزیر امور خارجه دیدار و در مورد برگزاری نخستین دوره رقابت‌های گلف جام دیپلمات‌ها به‌منظور ایجاد روابط مؤثر تبادل‌نظر کرد.
جزئیات دیدار رئیس فدراسیون گلف با وزیر امور خارجه