جریمه 190 میلیونی چهار آژانس مسافرتی در مشهد

Home / جریمه 190 میلیونی چهار آژانس مسافرتی در مشهد

جریمه 190 میلیونی چهار آژانس مسافرتی در مشهد
مدیرکل تعزیرات استان خراسان رضوی از جریمه چهار آژانس مسافرتی به میزان 190 میلیون ریال خبر داد.

جریمه 190 میلیونی چهار آژانس مسافرتی در مشهد

مدیرکل تعزیرات استان خراسان رضوی از جریمه چهار آژانس مسافرتی به میزان 190 میلیون ریال خبر داد.
جریمه 190 میلیونی چهار آژانس مسافرتی در مشهد