جریمه عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه چقدر است

Home / جریمه عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه چقدر است

جریمه عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه چقدر است
عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط مخصوص اتوبوس‌ها یا همان خطوط ویژه 80 هزار تومان جریمه در پی خواهد داشت.

جریمه عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه چقدر است

عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط مخصوص اتوبوس‌ها یا همان خطوط ویژه 80 هزار تومان جریمه در پی خواهد داشت.
جریمه عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه چقدر است