جریانی می‌خواهد اسلام زدایی را تئوریزه کند

Home / جریانی می‌خواهد اسلام زدایی را تئوریزه کند

جریانی می‌خواهد اسلام زدایی را تئوریزه کند
خطیب نماز جمعه تهران بااشاره به مطالب یکی از روزنامه‌های رسمی کشور گفت: جریانی می‌بینیم که می‌خواهد اسلام‌زدایی را در کشور تئوریزه کند.

جریانی می‌خواهد اسلام زدایی را تئوریزه کند

خطیب نماز جمعه تهران بااشاره به مطالب یکی از روزنامه‌های رسمی کشور گفت: جریانی می‌بینیم که می‌خواهد اسلام‌زدایی را در کشور تئوریزه کند.
جریانی می‌خواهد اسلام زدایی را تئوریزه کند