ثبت‌نام دوره کارشناسی‌ارشد بدون آزمون از امروز آغاز می‌شود

Home / ثبت‌نام دوره کارشناسی‌ارشد بدون آزمون از امروز آغاز می‌شود

ثبت‌نام دوره کارشناسی‌ارشد بدون آزمون از امروز آغاز می‌شود
ثبت نام از دانشجویان گروه پزشکی و غیرپزشکی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی از امروز آغاز می‌شود.

ثبت‌نام دوره کارشناسی‌ارشد بدون آزمون از امروز آغاز می‌شود

ثبت نام از دانشجویان گروه پزشکی و غیرپزشکی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی از امروز آغاز می‌شود.
ثبت‌نام دوره کارشناسی‌ارشد بدون آزمون از امروز آغاز می‌شود