تکیه بر جوانان راهکار واقعی کشور برای حل مشکلات است

Home / تکیه بر جوانان راهکار واقعی کشور برای حل مشکلات است

تکیه بر جوانان راهکار واقعی کشور برای حل مشکلات است
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور بیانیه‌ای به مناسبت 16 آذر و روز دانشجو صادر کرد.

تکیه بر جوانان راهکار واقعی کشور برای حل مشکلات است

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور بیانیه‌ای به مناسبت 16 آذر و روز دانشجو صادر کرد.
تکیه بر جوانان راهکار واقعی کشور برای حل مشکلات است