تولید و عرضه 20 نوع گیاه دارویی توسط متخصصان دانشگاه آزاد شهر قدس

Home / تولید و عرضه 20 نوع گیاه دارویی توسط متخصصان دانشگاه آزاد شهر قدس

تولید و عرضه 20 نوع گیاه دارویی توسط متخصصان دانشگاه آزاد شهر قدس
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای غرب استان تهران از ثبت اختراع، تولید و عرضه 20 نوع محصول در حوزه گیاهان دارویی توسط متخصصان دانشگاه آزاد شهر قدس خبر داد.

تولید و عرضه 20 نوع گیاه دارویی توسط متخصصان دانشگاه آزاد شهر قدس

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای غرب استان تهران از ثبت اختراع، تولید و عرضه 20 نوع محصول در حوزه گیاهان دارویی توسط متخصصان دانشگاه آزاد شهر قدس خبر داد.
تولید و عرضه 20 نوع گیاه دارویی توسط متخصصان دانشگاه آزاد شهر قدس