توزیع 3 بسته حمایتی تا آخر سال

Home / توزیع 3 بسته حمایتی تا آخر سال

توزیع 3 بسته حمایتی تا آخر سال
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: قرار است تا پایان سال سه بسته حمایتی توزیع شود و احتمال دارد تعداد این بسته‌های حمایتی نیز افزایش هم پیدا کند.

توزیع 3 بسته حمایتی تا آخر سال

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: قرار است تا پایان سال سه بسته حمایتی توزیع شود و احتمال دارد تعداد این بسته‌های حمایتی نیز افزایش هم پیدا کند.
توزیع 3 بسته حمایتی تا آخر سال