توجه به بهره‎وری و منابع انسانی؛ اولویت‎های ملی حفاری

Home / توجه به بهره‎وری و منابع انسانی؛ اولویت‎های ملی حفاری

توجه به بهره‎وری و منابع انسانی؛ اولویت‎های ملی حفاری
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: اولویت نخست برنامه‌های این شرکت، افزایش بهره‌وری و توجه ویژه به منابع انسانی به‌عنوان سرمایه اصلی سازمان است.

توجه به بهره‎وری و منابع انسانی؛ اولویت‎های ملی حفاری

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: اولویت نخست برنامه‌های این شرکت، افزایش بهره‌وری و توجه ویژه به منابع انسانی به‌عنوان سرمایه اصلی سازمان است.
توجه به بهره‎وری و منابع انسانی؛ اولویت‎های ملی حفاری