تمرین اختصاصی شجاعیان و غیبت سهرابیان

Home / تمرین اختصاصی شجاعیان و غیبت سهرابیان

تمرین اختصاصی شجاعیان و غیبت سهرابیان
تمرین تیم استقلال در حالی عصر امروز پیگیری شد که داریوش شجاعیان به صورت اختصاصی کار کرد.

تمرین اختصاصی شجاعیان و غیبت سهرابیان

تمرین تیم استقلال در حالی عصر امروز پیگیری شد که داریوش شجاعیان به صورت اختصاصی کار کرد.
تمرین اختصاصی شجاعیان و غیبت سهرابیان