تقلید از نام یا علامت نشریه دیگر جرم است

Home / تقلید از نام یا علامت نشریه دیگر جرم است

تقلید از نام یا علامت نشریه دیگر جرم است
هر کس در انتشار نشریه‌ای نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی را تقلید کند از انتشار نشریه جلوگیری شده و به حبس تعزیری و جزای نقدی ‌محکوم می‌شود. 

تقلید از نام یا علامت نشریه دیگر جرم است

هر کس در انتشار نشریه‌ای نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی را تقلید کند از انتشار نشریه جلوگیری شده و به حبس تعزیری و جزای نقدی ‌محکوم می‌شود. 
تقلید از نام یا علامت نشریه دیگر جرم است