تقدیر دانشگاه هاروارد از ملاله یوسف‌زی

Home / تقدیر دانشگاه هاروارد از ملاله یوسف‌زی

تقدیر دانشگاه هاروارد از ملاله یوسف‌زی
دانشگاه هاروارد از تلاش‌های یک فعال پاکستانی در زمینه دفاع از حق تحصیل دختران تقدیر کرد.

تقدیر دانشگاه هاروارد از ملاله یوسف‌زی

دانشگاه هاروارد از تلاش‌های یک فعال پاکستانی در زمینه دفاع از حق تحصیل دختران تقدیر کرد.
تقدیر دانشگاه هاروارد از ملاله یوسف‌زی