تفاوت عقل جدید  با حکمت افلاطون از نگاه داوری اردکانی

Home / تفاوت عقل جدید  با حکمت افلاطون از نگاه داوری اردکانی

تفاوت عقل جدید  با حکمت افلاطون از نگاه داوری اردکانی
غلامرضا اعوانی در مراسم رونمایی از کتاب خرد وتوسعه گفت: از نظر داوری اردکانی، عقل جدید  با حکمت افلاطون و عقل قرآنی متفاوت است.

تفاوت عقل جدید  با حکمت افلاطون از نگاه داوری اردکانی

غلامرضا اعوانی در مراسم رونمایی از کتاب خرد وتوسعه گفت: از نظر داوری اردکانی، عقل جدید  با حکمت افلاطون و عقل قرآنی متفاوت است.
تفاوت عقل جدید  با حکمت افلاطون از نگاه داوری اردکانی