تغییرات به ارتش آمریکا رسید

Home / تغییرات به ارتش آمریکا رسید

تغییرات به ارتش آمریکا رسید
در ادامه تغییرات سیاسی در آمریکا، رئیس‌جمهور این کشور می‌خواهد رئیس ستاد مشترک ارتش را نیز تغییر دهد.

تغییرات به ارتش آمریکا رسید

در ادامه تغییرات سیاسی در آمریکا، رئیس‌جمهور این کشور می‌خواهد رئیس ستاد مشترک ارتش را نیز تغییر دهد.
تغییرات به ارتش آمریکا رسید