تعیین تکلیف دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی تا پایان آذر

Home / تعیین تکلیف دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی تا پایان آذر

تعیین تکلیف دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی تا پایان آذر
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد:‌ دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی تا پایان آذرماه تعیین تکلیف می‌شوند.

تعیین تکلیف دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی تا پایان آذر

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد:‌ دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی تا پایان آذرماه تعیین تکلیف می‌شوند.
تعیین تکلیف دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی تا پایان آذر