تعصبات جناحی شروع دومینوی انتخاب شهرداران ناکارآمد است

Home / تعصبات جناحی شروع دومینوی انتخاب شهرداران ناکارآمد است

تعصبات جناحی شروع دومینوی انتخاب شهرداران ناکارآمد است
8 دفتر بسیج دانشجویی شهر تهران در نامه‌ای اعتراض خود را نسبت به انتخاب عباس آخوندی به عنوان گزینه شهرداری تهران اعلام کردند.

تعصبات جناحی شروع دومینوی انتخاب شهرداران ناکارآمد است

8 دفتر بسیج دانشجویی شهر تهران در نامه‌ای اعتراض خود را نسبت به انتخاب عباس آخوندی به عنوان گزینه شهرداری تهران اعلام کردند.
تعصبات جناحی شروع دومینوی انتخاب شهرداران ناکارآمد است