تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم

Home / تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم

تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی‌که از سیاست‌های غیرقیمتی بتوانیم به اهداف و چشم‌اندازهای کشور برسیم، سیاست قیمتی را اعمال نخواهیم کرد.

تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی‌که از سیاست‌های غیرقیمتی بتوانیم به اهداف و چشم‌اندازهای کشور برسیم، سیاست قیمتی را اعمال نخواهیم کرد.
تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم