تشکیل کارگروه ویژه مجلس برای نظارت بر توسعه دولت الکترونیک

Home / تشکیل کارگروه ویژه مجلس برای نظارت بر توسعه دولت الکترونیک

تشکیل کارگروه ویژه مجلس برای نظارت بر توسعه دولت الکترونیک
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تشکیل گروه ویژه‌ای توسط مجلس برای نظارت بر پیشرفت دولت الکترونیک خبر داد و گفت: خدمات الکترونیک روستایی به ۶۰ درصد رسیده است.

تشکیل کارگروه ویژه مجلس برای نظارت بر توسعه دولت الکترونیک

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تشکیل گروه ویژه‌ای توسط مجلس برای نظارت بر پیشرفت دولت الکترونیک خبر داد و گفت: خدمات الکترونیک روستایی به ۶۰ درصد رسیده است.
تشکیل کارگروه ویژه مجلس برای نظارت بر توسعه دولت الکترونیک