تشریح جزئیات ثبت‌نام ایثارگران در آزمون فراگیر استخدامی کشور

Home / تشریح جزئیات ثبت‌نام ایثارگران در آزمون فراگیر استخدامی کشور

تشریح جزئیات ثبت‌نام ایثارگران در آزمون فراگیر استخدامی کشور
مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید گفت: ایثارگران دانشجوی دکترا با ثبت مشخصات خود در سامانه سجایا در ششمین آزمون فراگیر استخدامی دستگاه‌های دولتی شرکت کنند.

تشریح جزئیات ثبت‌نام ایثارگران در آزمون فراگیر استخدامی کشور

مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید گفت: ایثارگران دانشجوی دکترا با ثبت مشخصات خود در سامانه سجایا در ششمین آزمون فراگیر استخدامی دستگاه‌های دولتی شرکت کنند.
تشریح جزئیات ثبت‌نام ایثارگران در آزمون فراگیر استخدامی کشور