تسلیت دانشگاه آزاد تهران جنوب به دکتر طهرانچی

Home / تسلیت دانشگاه آزاد تهران جنوب به دکتر طهرانچی

تسلیت دانشگاه آزاد تهران جنوب به دکتر طهرانچی
هیأت رئیسه، کارکنان، استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در پیامی درگذشت والده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را به دکتر طهرانچی تسلیت گفتند.

تسلیت دانشگاه آزاد تهران جنوب به دکتر طهرانچی

هیأت رئیسه، کارکنان، استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در پیامی درگذشت والده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را به دکتر طهرانچی تسلیت گفتند.
تسلیت دانشگاه آزاد تهران جنوب به دکتر طهرانچی