ترکیه حادثه تروریستی چابهار را محکوم کرد

Home / ترکیه حادثه تروریستی چابهار را محکوم کرد

ترکیه حادثه تروریستی چابهار را محکوم کرد
وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای حادثه تروریستی چابهار را محکوم کرد.

ترکیه حادثه تروریستی چابهار را محکوم کرد

وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای حادثه تروریستی چابهار را محکوم کرد.
ترکیه حادثه تروریستی چابهار را محکوم کرد