ترس در کودکان نتیجه الگوبرداری از بزرگترهاست

Home / ترس در کودکان نتیجه الگوبرداری از بزرگترهاست

ترس در کودکان نتیجه الگوبرداری از بزرگترهاست
متخصص روان‌شناسی کودک گفت: ترس بچه‌ها علل متفاوتی دارد برخی علل روان‌شناختی و برخی نیز از خانواده‌ها نشأت می‌گیرد.

ترس در کودکان نتیجه الگوبرداری از بزرگترهاست

متخصص روان‌شناسی کودک گفت: ترس بچه‌ها علل متفاوتی دارد برخی علل روان‌شناختی و برخی نیز از خانواده‌ها نشأت می‌گیرد.
ترس در کودکان نتیجه الگوبرداری از بزرگترهاست