ترجمه کتاب تحلیل سیگنال‌های زیستی استاد دانشگاه آزاد علی‌آبادکتول

Home / ترجمه کتاب تحلیل سیگنال‌های زیستی استاد دانشگاه آزاد علی‌آبادکتول

ترجمه کتاب تحلیل سیگنال‌های زیستی استاد دانشگاه آزاد علی‌آبادکتول
تحلیل سیگنال‌های زیستی عنوان کتابی است که توسط آرزو ذاکری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آبادکتول ترجمه و منتشر شده است.

ترجمه کتاب تحلیل سیگنال‌های زیستی استاد دانشگاه آزاد علی‌آبادکتول

تحلیل سیگنال‌های زیستی عنوان کتابی است که توسط آرزو ذاکری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آبادکتول ترجمه و منتشر شده است.
ترجمه کتاب تحلیل سیگنال‌های زیستی استاد دانشگاه آزاد علی‌آبادکتول