ترامپ وزیر دادگستری و سفیر آمریکا در سازمان ملل را معرفی کرد

Home / ترامپ وزیر دادگستری و سفیر آمریکا در سازمان ملل را معرفی کرد

ترامپ وزیر دادگستری و سفیر آمریکا در سازمان ملل را معرفی کرد
رئیس‌جمهوری آمریکا رسما گزینه‌های جدید برای وزارت دادگستری و نمایندگی کشورش در سازمان ملل را معرفی کرد.

ترامپ وزیر دادگستری و سفیر آمریکا در سازمان ملل را معرفی کرد

رئیس‌جمهوری آمریکا رسما گزینه‌های جدید برای وزارت دادگستری و نمایندگی کشورش در سازمان ملل را معرفی کرد.
ترامپ وزیر دادگستری و سفیر آمریکا در سازمان ملل را معرفی کرد