ترامپ درخواست پناهندگی از سوی مهاجران مکزیکی را معلق کرد

Home / ترامپ درخواست پناهندگی از سوی مهاجران مکزیکی را معلق کرد

ترامپ درخواست پناهندگی از سوی مهاجران مکزیکی را معلق کرد
رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه دستورالعملی را درباره مهاجرت امضا کرد که درخواست پناهندگی از سوی مهاجرانی که از مرز مکزیک وارد آمریکا می‌شوند را معلق می‌کند.

ترامپ درخواست پناهندگی از سوی مهاجران مکزیکی را معلق کرد

رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه دستورالعملی را درباره مهاجرت امضا کرد که درخواست پناهندگی از سوی مهاجرانی که از مرز مکزیک وارد آمریکا می‌شوند را معلق می‌کند.
ترامپ درخواست پناهندگی از سوی مهاجران مکزیکی را معلق کرد