تداوم دومینوی جابجایی دولتی‌ها/بازگشت برکنارشدگان!

Home / تداوم دومینوی جابجایی دولتی‌ها/بازگشت برکنارشدگان!

تداوم دومینوی جابجایی دولتی‌ها/بازگشت برکنارشدگان!
در دولت دوازدهم شاهد تغییرات گوناگونی بین مدیران و وزیران اصلی دولت بودیم اما نکته مهم بازگشت نرفتگانی است که از پستی به پست دیگر در دولت جابه‌جا می‌شوند.

تداوم دومینوی جابجایی دولتی‌ها/بازگشت برکنارشدگان!

در دولت دوازدهم شاهد تغییرات گوناگونی بین مدیران و وزیران اصلی دولت بودیم اما نکته مهم بازگشت نرفتگانی است که از پستی به پست دیگر در دولت جابه‌جا می‌شوند.
تداوم دومینوی جابجایی دولتی‌ها/بازگشت برکنارشدگان!