تحقیق و تفحص از امور کشوری چگونه کلید می‌خورد

Home / تحقیق و تفحص از امور کشوری چگونه کلید می‌خورد

تحقیق و تفحص از امور کشوری چگونه کلید می‌خورد
مجلس شورای اسلامی پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌هاست که آشنایی با اصطلاحات قانونی آن برای شهروندان امری لازم است.

تحقیق و تفحص از امور کشوری چگونه کلید می‌خورد

مجلس شورای اسلامی پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌هاست که آشنایی با اصطلاحات قانونی آن برای شهروندان امری لازم است.
تحقیق و تفحص از امور کشوری چگونه کلید می‌خورد