تحریم‌ها مانع ورود تکنولوژی توربین‌های جدید نیروگاهی نمی‌شود

Home / تحریم‌ها مانع ورود تکنولوژی توربین‌های جدید نیروگاهی نمی‌شود

تحریم‌ها مانع ورود تکنولوژی توربین‌های جدید نیروگاهی نمی‌شود
مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو، گفت: تحریم‌های یکجانبه هیچ کشوری ازجمله آمریکا آن‌ها را لغو نخواهد کرد.

تحریم‌ها مانع ورود تکنولوژی توربین‌های جدید نیروگاهی نمی‌شود

مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو، گفت: تحریم‌های یکجانبه هیچ کشوری ازجمله آمریکا آن‌ها را لغو نخواهد کرد.
تحریم‌ها مانع ورود تکنولوژی توربین‌های جدید نیروگاهی نمی‌شود