تبادل طلای سیاه از روزنه کانال مشترک بانکی بین ایران و اروپا

Home / تبادل طلای سیاه از روزنه کانال مشترک بانکی بین ایران و اروپا

تبادل طلای سیاه از روزنه کانال مشترک بانکی بین ایران و اروپا
معاون وزیر نفت از ایجاد کانال مشترک بانکی بین ایران و بانک‌هایی از اروپا که ارتباط کمتری با آمریکا دارند، خبر داده است.

تبادل طلای سیاه از روزنه کانال مشترک بانکی بین ایران و اروپا

معاون وزیر نفت از ایجاد کانال مشترک بانکی بین ایران و بانک‌هایی از اروپا که ارتباط کمتری با آمریکا دارند، خبر داده است.
تبادل طلای سیاه از روزنه کانال مشترک بانکی بین ایران و اروپا