تأکید گوترش بر ارتقاء صنعتی آفریقا برای توسعه پایدار

Home / تأکید گوترش بر ارتقاء صنعتی آفریقا برای توسعه پایدار

تأکید گوترش بر ارتقاء صنعتی آفریقا برای توسعه پایدار
دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز صنعتی‌سازی آفریقا، بر لزوم توجه به توسعه پایدار در این منطقه از جهان تأکید کرد.

تأکید گوترش بر ارتقاء صنعتی آفریقا برای توسعه پایدار

دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز صنعتی‌سازی آفریقا، بر لزوم توجه به توسعه پایدار در این منطقه از جهان تأکید کرد.
تأکید گوترش بر ارتقاء صنعتی آفریقا برای توسعه پایدار