تأمین نیازهای اولیه مردم زلزله‌زده در اولویت است

Home / تأمین نیازهای اولیه مردم زلزله‌زده در اولویت است

تأمین نیازهای اولیه مردم زلزله‌زده در اولویت است
فرماندار سرپل ذهاب گفت: به‌دنبال رخداد زلزله 6.4 دهم ریشتری در سرپل ذهاب و با تمهیدات اندیشیده‌شده تأمین نیازهای اولیه مردم در اولویت کار قرار گرفته است.

تأمین نیازهای اولیه مردم زلزله‌زده در اولویت است

فرماندار سرپل ذهاب گفت: به‌دنبال رخداد زلزله 6.4 دهم ریشتری در سرپل ذهاب و با تمهیدات اندیشیده‌شده تأمین نیازهای اولیه مردم در اولویت کار قرار گرفته است.
تأمین نیازهای اولیه مردم زلزله‌زده در اولویت است