بی‌توجهی به نشاط اجتماعی عامل بروز ناهنجاری

Home / بی‌توجهی به نشاط اجتماعی عامل بروز ناهنجاری

بی‌توجهی به نشاط اجتماعی عامل بروز ناهنجاری
یک روانشناس گفت: عدم توجه به نشاط اجتماعی می‌تواند زمینه بروز ناهنجاری‌هایی همچون خودکشی را در جامعه رشد دهد.

بی‌توجهی به نشاط اجتماعی عامل بروز ناهنجاری

یک روانشناس گفت: عدم توجه به نشاط اجتماعی می‌تواند زمینه بروز ناهنجاری‌هایی همچون خودکشی را در جامعه رشد دهد.
بی‌توجهی به نشاط اجتماعی عامل بروز ناهنجاری