بی‌اطلاعی نمایندگان مجلس از آنچه پیرامون اجرای قانون می‌گذرد

Home / بی‌اطلاعی نمایندگان مجلس از آنچه پیرامون اجرای قانون می‌گذرد

بی‌اطلاعی نمایندگان مجلس از آنچه پیرامون اجرای قانون می‌گذرد
طراح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: ای‌کاش دلایل ماندگاری برخی افراد به قانون‌گذار اعلام شود، اما ما موارد نقض قانون را پیگیری خواهیم کرد.

بی‌اطلاعی نمایندگان مجلس از آنچه پیرامون اجرای قانون می‌گذرد

طراح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: ای‌کاش دلایل ماندگاری برخی افراد به قانون‌گذار اعلام شود، اما ما موارد نقض قانون را پیگیری خواهیم کرد.
بی‌اطلاعی نمایندگان مجلس از آنچه پیرامون اجرای قانون می‌گذرد