بورس در انتظار تاریخی‌ترین معامله کشور/آغاز شماره معکوس عرضه نفت

Home / بورس در انتظار تاریخی‌ترین معامله کشور/آغاز شماره معکوس عرضه نفت

بورس در انتظار تاریخی‌ترین معامله کشور/آغاز شماره معکوس عرضه نفت
شمارش معکوس بزرگ‌ترین محموله عرضه نفت‌خام سبک در بورس انرژی ایران آغاز شد.

بورس در انتظار تاریخی‌ترین معامله کشور/آغاز شماره معکوس عرضه نفت

شمارش معکوس بزرگ‌ترین محموله عرضه نفت‌خام سبک در بورس انرژی ایران آغاز شد.
بورس در انتظار تاریخی‌ترین معامله کشور/آغاز شماره معکوس عرضه نفت