بن‌سلمان امام خمینی (ره) را عامل بروز مشکلات عربستان می‌داند!

Home / بن‌سلمان امام خمینی (ره) را عامل بروز مشکلات عربستان می‌داند!

بن‌سلمان امام خمینی (ره) را عامل بروز مشکلات عربستان می‌داند!
رئیس گروه مسیحی‌ای که هفته گذشته با ولیعهد عربستان دیدار کرده بود، گفت که این جلسه با صحبت کردن درباره شخصیت امام خمینی آغاز شد.

بن‌سلمان امام خمینی (ره) را عامل بروز مشکلات عربستان می‌داند!

رئیس گروه مسیحی‌ای که هفته گذشته با ولیعهد عربستان دیدار کرده بود، گفت که این جلسه با صحبت کردن درباره شخصیت امام خمینی آغاز شد.
بن‌سلمان امام خمینی (ره) را عامل بروز مشکلات عربستان می‌داند!