بسیج و همت بلند مدافعان حرم

Home / بسیج و همت بلند مدافعان حرم

بسیج و همت بلند مدافعان حرم
دانشگاه آزاد اسلامی در هفته بسیج، همتی بلند را می‌ستاید که مدافعان حرم نامگذاری شده و هرگونه هجمه به این حضور را هرزه‌گویی دشمن و القائات او می‌پندارد.

بسیج و همت بلند مدافعان حرم

دانشگاه آزاد اسلامی در هفته بسیج، همتی بلند را می‌ستاید که مدافعان حرم نامگذاری شده و هرگونه هجمه به این حضور را هرزه‌گویی دشمن و القائات او می‌پندارد.
بسیج و همت بلند مدافعان حرم