بسیج مقابل تبلیغات تهاجمی دشمن می‌ایستد

Home / بسیج مقابل تبلیغات تهاجمی دشمن می‌ایستد

بسیج مقابل تبلیغات تهاجمی دشمن می‌ایستد
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بسیج همواره در برابر دشمنان ایستاده و این مقاومت فقط در بحث نظامی نیست و بسیجیان هرکجا کشور را در معرض خطر ببینند ورود می‌کنند.

بسیج مقابل تبلیغات تهاجمی دشمن می‌ایستد

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بسیج همواره در برابر دشمنان ایستاده و این مقاومت فقط در بحث نظامی نیست و بسیجیان هرکجا کشور را در معرض خطر ببینند ورود می‌کنند.
بسیج مقابل تبلیغات تهاجمی دشمن می‌ایستد