بسیجی کسی است که یاد و فرهنگ بسیجی بودن را احیا کند

Home / بسیجی کسی است که یاد و فرهنگ بسیجی بودن را احیا کند

بسیجی کسی است که یاد و فرهنگ بسیجی بودن را احیا کند
معاون صدای رسانه ملی گفت: بسیجی کسی است که یاد و فرهنگ بسیجی بودن و بسیجی ماندن راه را احیا کند.

بسیجی کسی است که یاد و فرهنگ بسیجی بودن را احیا کند

معاون صدای رسانه ملی گفت: بسیجی کسی است که یاد و فرهنگ بسیجی بودن و بسیجی ماندن راه را احیا کند.
بسیجی کسی است که یاد و فرهنگ بسیجی بودن را احیا کند