برگزاری نمایشگاه فن بازار تجهیزات پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی

Home / برگزاری نمایشگاه فن بازار تجهیزات پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی

برگزاری نمایشگاه فن بازار تجهیزات پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی
مدیرکل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری نمایشگاه فن بازار تجهیزات پزشکی در ماه جاری خبر داد.

برگزاری نمایشگاه فن بازار تجهیزات پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی

مدیرکل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری نمایشگاه فن بازار تجهیزات پزشکی در ماه جاری خبر داد.
برگزاری نمایشگاه فن بازار تجهیزات پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی