برگزاری نشست اعطای مجوز برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای

Home / برگزاری نشست اعطای مجوز برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای

برگزاری نشست اعطای مجوز برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای
نشست اعطای مجوز برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای با حضور رئیس این دانشگاه و در ستاد مرکزی برگزار شد.

برگزاری نشست اعطای مجوز برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای

نشست اعطای مجوز برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای با حضور رئیس این دانشگاه و در ستاد مرکزی برگزار شد.
برگزاری نشست اعطای مجوز برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای