برگزاری مانور زلزله در مجتمع دخترانه سما بوشهر

Home / برگزاری مانور زلزله در مجتمع دخترانه سما بوشهر

برگزاری مانور زلزله در مجتمع دخترانه سما بوشهر
همزمان با مدارس سراسر کشور، مانور زلزله و ایمنی، با شعار مدارس ایمن ، جامعه تاب‌آور، در مجتمع دخترانه سما بوشهر برگزار شد.

برگزاری مانور زلزله در مجتمع دخترانه سما بوشهر

همزمان با مدارس سراسر کشور، مانور زلزله و ایمنی، با شعار مدارس ایمن ، جامعه تاب‌آور، در مجتمع دخترانه سما بوشهر برگزار شد.
برگزاری مانور زلزله در مجتمع دخترانه سما بوشهر