برگزاری سیزدهمين دوره ‏آزمون کشوری صلاحيت بالينی دانشگاه آزاد

Home / برگزاری سیزدهمين دوره ‏آزمون کشوری صلاحيت بالينی دانشگاه آزاد

برگزاری سیزدهمين دوره ‏آزمون کشوری صلاحيت بالينی دانشگاه آزاد
مدیرکل توسعه آموزش پزشکی و امور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سیزدهمين دوره ‏آزمون کشوری صلاحيت بالينی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

برگزاری سیزدهمين دوره ‏آزمون کشوری صلاحيت بالينی دانشگاه آزاد

مدیرکل توسعه آموزش پزشکی و امور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سیزدهمين دوره ‏آزمون کشوری صلاحيت بالينی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد
برگزاری سیزدهمين دوره ‏آزمون کشوری صلاحيت بالينی دانشگاه آزاد