برگزاری سمپوزیم مدیریت منابع زمین در دانشگاه یاماگاتا

Home / برگزاری سمپوزیم مدیریت منابع زمین در دانشگاه یاماگاتا

برگزاری سمپوزیم مدیریت منابع زمین در دانشگاه یاماگاتا
سمپوزیوم مدیریت منابع زمینی و آب در دانشگاه یاماگاتا برگزار می‌شود.

برگزاری سمپوزیم مدیریت منابع زمین در دانشگاه یاماگاتا

سمپوزیوم مدیریت منابع زمینی و آب در دانشگاه یاماگاتا برگزار می‌شود.
برگزاری سمپوزیم مدیریت منابع زمین در دانشگاه یاماگاتا