برگزاری جلسات تخصصی مجازی مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان

Home / برگزاری جلسات تخصصی مجازی مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان

برگزاری جلسات تخصصی مجازی مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان
مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان در راستای استفاده از تجربیات و ابتکارات همکاران هوشمندسازی در سراسر کشور، سلسله گپ‌های مجازی را برگزار می‌کند.

برگزاری جلسات تخصصی مجازی مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان

مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان در راستای استفاده از تجربیات و ابتکارات همکاران هوشمندسازی در سراسر کشور، سلسله گپ‌های مجازی را برگزار می‌کند.
برگزاری جلسات تخصصی مجازی مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان