بررسی CTF یکشنبه آتی در کمیسیون امنیت ملی

Home / بررسی CTF یکشنبه آتی در کمیسیون امنیت ملی

بررسی CTF یکشنبه آتی در کمیسیون امنیت ملی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بررسی مجدد لایحه کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یکشنبه آتی در کمیسیون امنیت ملی برگزار می‌شود.

بررسی CTF یکشنبه آتی در کمیسیون امنیت ملی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بررسی مجدد لایحه کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یکشنبه آتی در کمیسیون امنیت ملی برگزار می‌شود.
بررسی CTF یکشنبه آتی در کمیسیون امنیت ملی