بررسی تاریخی نظام آموزشی ایران/ وضعیت دانشگاه در دوران پهلوی

Home / بررسی تاریخی نظام آموزشی ایران/ وضعیت دانشگاه در دوران پهلوی

بررسی تاریخی نظام آموزشی ایران/ وضعیت دانشگاه در دوران پهلوی
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در یک سلسله گفتمان به بررسی تاریخی نظام آموزشی ایران پرداخت.

بررسی تاریخی نظام آموزشی ایران/ وضعیت دانشگاه در دوران پهلوی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در یک سلسله گفتمان به بررسی تاریخی نظام آموزشی ایران پرداخت.
بررسی تاریخی نظام آموزشی ایران/ وضعیت دانشگاه در دوران پهلوی