بررسی بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال 1398

Home / بررسی بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال 1398

بررسی بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال 1398
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پرداخت.

بررسی بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال 1398

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پرداخت.
بررسی بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال 1398