برخی اقدامات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، خودخواهی محض است

Home / برخی اقدامات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، خودخواهی محض است

برخی اقدامات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، خودخواهی محض است
یک فعال سیاسی گفت: اقدام شورای اصلاحات مبنی بر تصمیمات بدون هماهنگی با دیگر احزاب اصلاح‌طلب خودخواهی محض است.

برخی اقدامات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، خودخواهی محض است

یک فعال سیاسی گفت: اقدام شورای اصلاحات مبنی بر تصمیمات بدون هماهنگی با دیگر احزاب اصلاح‌طلب خودخواهی محض است.
برخی اقدامات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، خودخواهی محض است