برخی از ناسازگاری اطلاعاتشان می‌ترسند/ می‌ترسند مشکلاتشان بیرون بزند

Home / برخی از ناسازگاری اطلاعاتشان می‌ترسند/ می‌ترسند مشکلاتشان بیرون بزند

برخی از ناسازگاری اطلاعاتشان می‌ترسند/ می‌ترسند مشکلاتشان بیرون بزند
رئیس مرکز ملی آمار ایران گفت: من فکر می‌کنم برخی از ناسازگاری اطلاعاتشان می‌ترسند یا اینکه ریز داده‌هایی که ارائه می‌کنند بعضی از مشکلاتشان که تا حالا بیرون نزده بود را بیرون بریزد.

برخی از ناسازگاری اطلاعاتشان می‌ترسند/ می‌ترسند مشکلاتشان بیرون بزند

رئیس مرکز ملی آمار ایران گفت: من فکر می‌کنم برخی از ناسازگاری اطلاعاتشان می‌ترسند یا اینکه ریز داده‌هایی که ارائه می‌کنند بعضی از مشکلاتشان که تا حالا بیرون نزده بود را بیرون بریزد.
برخی از ناسازگاری اطلاعاتشان می‌ترسند/ می‌ترسند مشکلاتشان بیرون بزند