برجی با معماری عجیب و ساخته‌شده از سفیده تخم‌مرغ در دل تهران

Home / برجی با معماری عجیب و ساخته‌شده از سفیده تخم‌مرغ در دل تهران

برجی با معماری عجیب و ساخته‌شده از سفیده تخم‌مرغ در دل تهران
در دل تهران برجی با معماری عجیب وساخته‌شده از زاج، خاک و سفیده تخم‌مرغ وجود دارد که یادآور دوران باشکوه سلجوقیان است.

برجی با معماری عجیب و ساخته‌شده از سفیده تخم‌مرغ در دل تهران

در دل تهران برجی با معماری عجیب وساخته‌شده از زاج، خاک و سفیده تخم‌مرغ وجود دارد که یادآور دوران باشکوه سلجوقیان است.
برجی با معماری عجیب و ساخته‌شده از سفیده تخم‌مرغ در دل تهران